قبولی بیش از نیمی از دانش آموزان پایه نهم مبتکران در آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی
قبولی بیش از نیمی از دانش آموزان پایه نهم مبتکران در آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی