کلاس های جبرانی

اولیای پایه هفتم هشتم نهم کلاس جبرانی در روز پنج شنبه ساعت ۱۰ الی ۱۴ برگزار خواهد شد

لطفا از غیبت خودداری نمایید.

اولیای پایه هفتم هشتم نهم کلاس جبرانی در روز پنج شنبه ساعت ۱۰ الی ۱۴ برگزار خواهد شد

لطفا از غیبت خودداری نمایید.