۵ دی ماه

طلوع خورشید ۵ دی متفاوت با همیشه
...
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران: خورشید گرفتگی روز پنج‌شنبه ۵ دی در زمان طلوع آفتاب ساعت ۷:۱۲، از نوع حلقوی است که در #تهران، ماه حداکثر ۶۱ درصد از قرص خورشید را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می پوشاند

طلوع خورشید ۵ دی متفاوت با همیشه
...
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران: خورشید گرفتگی روز پنج‌شنبه ۵ دی در زمان طلوع آفتاب ساعت ۷:۱۲، از نوع حلقوی است که در #تهران، ماه حداکثر ۶۱ درصد از قرص خورشید را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌پوشاند.